Úvod
  • Botanic bed - TENCEL
  • Natural cotton
  • Luxusní nežehlivé povlečení „Art Print“
  • Luxusní froté ručníky a osušky „Super soft“
  • Luxusní damaškové povlečení s nežehlivou úpravou
  • FUNKČNÍ FROTÉ VÝROBKY S NOVÝM UŽIVATELSKÝM KOMFORTEM „DRY in WET“ výborná savost hřejivý komfort rychlé schnutí  malá objemnost
Previous Next

Pravidla marketingové soutěže Blesková soutěž o kalendáře Beaty Rajské Tisk Email
Pondělí, 02 Leden 2017 15:08

PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE

BLESKOVÁ SOUTĚŽ O KALENDÁŘE BEATY RAJSKÉ

(dále jen „soutěž“)

 

1. Pořadatel soutěže
Pořadatelem soutěže je společnost Papillons a.s. se sídlem na adrese Hradecká 387, Králíky, PSČ 56 163, IČ: 25773615, DIČ: CZ25773615,
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka B 2901 (dále jen „pořadatel“).

 

2. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je společnost MEDIA AGE, s.r.o., IČ: 26977958, sídlem třída Kpt. Jaroše 1927/8, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C, vložka 49453 (dále jen jako „organizátor“).

 

3. Termín a místo konání soutěže
Soutěž probíhá na facebookové stránce společnosti Veba Home Textile na webové adrese https://www.facebook.com/vebaht/ (dále jako „soutěžní stránka“) v termínu od 18:00 hodin dne 2. 1. 2017 do 24.00 hodin dne 4. 1. 2017.

 

4. Podmínky účasti

Účastníkem soutěže se stává každá osoba ve věku minimálně 18 let (tj. 18 let a starší) s trvalým bydlištěm a doručovací adresou běžné pošty (nikoliv však pošty elektronické) v České republice, která v době konání soutěže v komentáři u soutěžního příspěvku na soutěžní stránce okomentuje soutěžní status ve smyslu odpovědi na otázku ve statusu položenou.

Soutěžní otázka zní: Které povlečení z našeho e-shopu http://www.bytovy-textil-veba.cz/loznice/c10/ byste si vybrali pro svou ložnici a proč?

Odesláním své odpovědi do komentáře pod soutěžním statusem uděluje účastník automaticky souhlas s podmínkami soutěže, viz bod 9. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jedenkrát. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora soutěže a jejich osoby blízké (dle §22, odst. 1, zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění).

 

5. Co určí výherce

Tři výherci budou vybráni tříčlennou porotou složenou ze dvou členů pořadatele a jednoho člena organizátora. Tříčlenná porota vybere dle svého uvážení tři nejoriginálnější soutěžní návrhy, jejichž autoři budou následně odměněni.

 

6. Výhra

Výhrou jsou tři kalendáře Beaty Rajské.

Vyhodnocení proběhne ihned po ukončení soutěže, nejpozději do 5. ledna 2017 do 14.00 hod.

 

7. Kontaktování výherce a předání výher

Pro oznámení výhry bude soutěžící kontaktován prostřednictvím zprávy na soutěžní stránce. Výherce obdrží oznámení o výhře nejpozději do 5. 1. 2017 do 14.00 hod. Nebude-li do 7 dnů od odeslání oznámení o výhře doručena do zpráv na soutěžní stránce pořadateli odpověď výherce o tom, že má zájem přijmout svoji výhru, a s uvedením doručovací adresy výherce v České republice pro doručení výhry, jeho nárok na výhru zaniká a jeho výhra bez náhrady propadá ve prospěch pořadatele. V případě, že výherce do zpráv na soutěžní stránce doručí pořadateli odpověď, že má zájem přijmout svoji výhru, bude výhra následně poslána na doručovací adresu v České republice, kterou výherce uvede v takové zprávě.

 

9. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů

Svou účastí v soutěži vyjadřuje účastník soutěže svůj výslovný souhlas s pravidly této soutěže a se svojí účastí v této soutěži a bere na vědomí, že poskytnutí jeho osobních údajů je dobrovolné. Tím také dává souhlas pořadateli, jako správci osobních údajů (dále jen „správce“) ke zpracování svých osobních údajů za účelem aktivit spojených s jeho účastí a vyhodnocením soutěže, jako je zejména navázání kontaktu s účastníkem soutěže v průběhu soutěže a při jejím vyhodnocení, kontrola splnění podmínek soutěže, vedení statistiky a výsledků dosažených v soutěži záznamem osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa (město / obec, PSČ, ulice a číslo popisné), telefonní číslo a e-mail soutěžícího, a dále též k použití pro marketingové účely správce a jeho obchodních partnerů, marketingové výzkumy i zasílání informací a jiných obchodních sdělení zejména prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění (zákon o některých službách informační společnosti), a také souhlas s užitím těchto údajů v rozsahu jméno, příjmení, obec, resp. město, soutěžícího ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách a facebookovém a instagramovém profilu správce, pokud je toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení či zveřejnění výherců. Účastník soutěže souhlasí s tím, že poskytnuté osobní údaje mohou být poskytnuty třetím stranám, zejména tj. zpracovatelům osobních údajů správce, subjektům spolupracujícím s pořadatelem, jako jsou reklamní agentury, zasílatelské agentury, tiskárenské společnosti a podobně.

Účastník soutěže účastí v soutěži dále výslovně, dobrovolně a bezplatně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít osobní údaje účastníka v rozsahu jméno, příjmení, obec (resp. město), a dále i zpodobnění účastníka na videozáznamu či fotografiích z vyhlášení soutěže a předání výhry, přičemž pořadatel je takové údaje a zpodobnění oprávněn užít i ve sdělovacích prostředcích, jako např. na webových stránkách, facebookovém a instagramovém profilu pořadatele a organizátora, propagačních a reklamních materiálech pořadatele. Účastník soutěže tento souhlas uděluje pořadateli na dobu 5 let od ukončení soutěže.

Účastník soutěže, který takto poskytl pořadateli jako správci osobních údajů své osobní údaje, má právo souhlas bezplatně písemně kdykoliv na adrese správce uvedené v těchto pravidlech odvolat, dále má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle §11 a §21 zákona číslo 101/2000 Sb., v platném znění, zejména právo požádat správce či zpracovatele o vysvětlení ohledně zpracovávaných osobních údajů účastníka, právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v případě, že zjistí, že pořadatel porušuje své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů. Odvolání tohoto souhlasu má za následek vyřazení účastníka ze soutěže.

Pořadatel veškerá takto udělená práva bez výhrad přijímá.

 

10. Další podmínky soutěže

Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli účastníka ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, v rámci soutěže uvedl nepravdivé údaje, nebo by poškozoval dobré jméno pořadatele soutěže, a to vše bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout.

Případné námitky s průběhem soutěže lze doručit písemně na poštovní adresu organizátora uvedenou v těchto pravidlech, a to nejpozději do 24 hodin od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

Vyobrazení výhry na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) nemusí odpovídat skutečné podobě výhry.

Výhra v soutěži nebude předána a nárok na ni takové konkrétního účastníka soutěže zaniká v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany účastníka soutěže či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi soutěže k uplatnění nároku na výhru.

Výměna výhry za jiné plnění na základě přání výherce není možná.

Výhra není právně vymahatelná.

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit stanovenou výhru výhrou, která bude obdobná nebo srovnatelná s výhrou uvedenou v těchto pravidlech.

Výhry do soutěže poskytuje pořadatel.

Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s uplatněním a užíváním výhry.

Výhercům nevzniká právo výhru u pořadatele reklamovat.

Pořadatel má právo v případě pochybností požádat o prokázání osobních údajů účastníka soutěže (např. splnění podmínky věku) osobním dokladem účastníka soutěže

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jednostranně a bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání nebo i tuto soutěž bez náhrady v průběhu její trvání zrušit. Úplná aktuální pravidla pak vždy budou k nalezení na webové stránce Veba Home Textile: www.bytovy-textil-veba.cz.

Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené.

 

V Brně dne 2. 1. 2017

 
Informace o mimosoudní řešením spotřebitelských sporů Tisk Email
Úterý, 12 Duben 2016 12:18

V případě, že dojde mezi společností Papillons a.s a a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Web: adr.coi.cz

 
Trendy 2017 Tisk Email
Čtvrtek, 21 Leden 2016 12:52

Trendy 2017

 
Trendy 2016 Tisk Email
Pondělí, 22 Prosinec 2014 00:00

alt

 
Kolekce Prowell Tisk Email
Aktuality - Firemní
Pondělí, 10 Září 2012 00:00

Nová kolekce funkčních výrobků Prowell